STU m.m.

Formålet med en treårig, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Værkstedsskolen er at give unge med særlige personlige, sociale og faglige/boglige problemer eller handicap, forudsætninger for at opnå en så selvstændig voksentilværelse som muligt, særligt når det kommer til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked. 

For at lykkes med denne opgave samarbejder Værkstedsskolen og den enkelte unge med forældre/pårørende og evt. værger, kommunale myndighedsrådgivere/sagsbehandlere, UU-vejledere, jobkonsulenter, læger/sundhedsvæsenet og andre vigtige aktører i den enkelte unges liv om at skræddersy en uddannelse, som gør at den unge har et stabilt og trygt dagligliv med overskud til læring og udvikling.

STU'en retter sig mod unge, der har behov for noget andet end et traditionelt og ordinært uddannelsesforløb, blandt andet fordi de har boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. 

Værkstedsskolens undervisning til den enkelte unge er derfor meget differentieret og overvejende baseret på meningsfuld praksislæring med mål, som den unge selv er med til at formulere. Værkstedsskolens STU-linjer er Træværksted, Metalværksted, Natur og Køkken-Service samt diverse undervisning og kurser i tilknytning til linjernes værksteder.

STU’en tilrettelægges individuelt i relation til den enkelte unges evne og interesser - foruden at tage afsæt i de mål, som er udarbejdet i samarbejde med den unges STU-vejleder. Der kan eksempelvis være fokus på den unges administration af egen økonomi, læsning af post/e-boks o.a. Eller støtte til indkøb, madlavning, kontakt, samvær og relationer. Eller støtte til medicinhåndtering, beskæftigelse og fritid, transport, dagsrytme, hygiejne, personlig trivsel o.a.

Undervisning

På Værkstedsskolen kan de unge modtage differentieret undervisning

i dansk, matematik og samfundsforhold. Der kan være op til 6 unge være elever i forløb på op til 5 mdr.s varighed. 

Undervisningens formål er at give de unge nye og positive erfaringer med at være i skoleundervisning, og derigennem støtte og inspirere dem til at udvikle boglige kompetencer. ​Supplerende tilbyder Værkstedsskolen dyslektiker-undervisning til unge som lider af ordblindhed; denne tilrettelægges individuelt via screening, afdækning og undervisning. Sidstnævnte foregår på små hold, som løbende sammensættes. Der gives også tilbud om matematiktest

Aktivitet og samvær

Den enkelte unge kan også have et dagtilbud om aktiviteter og samvær, med henblik at give den unge en meningsfuld hverdag med individuel støtte, udflugter, aktiviteter/opgaver i tilknytning til vore værksteder og undervisningsforløb m.m., deltagelse/opgaver i arrangementer, samvær med ansatte og andre unge etc.

Aktivitet og samværstilbud kan gives iht. SEL §104 og har til formål at skabe en sammenhængende og meningsgivende hverdag for de unge, som ikke er helt uddannelsesparate, men overvejer en STU - eller som blot har brug for ophold, støtte og samvær/beskæftigelse mhp. afklaring af fremtiden.

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, som f.eks. kan efterfølge en STU. Forløbet bevilges af den unges handlekommune og indebærer udvikling og afklaring af den unges arbejdsevne gennem en konkret indsats i form af beskæftigelse, sociale/sundhedsmæssige tilbud, jobpraktik og andet. Forløbet etableres i samarbejde med jobcenter, UU-vejleder og andre relevante parter i den helhedsorienterede indsats, som løbende dokumenteres og følges op på.

På Værkstedsskolen kan et ressourceforløb bl.a. indebære praktikforløb i lokalområdet, brobygning til uddannelse med nødvendig støtte, tilknytning af psykologisk/terapeutisk eller anden behandlingsmæssig bistand, samvær- og aktivitetstilbud, kontaktpersonordning, støtte til vigtige relationer, stresshåndtering, kost og motion, fritidsliv, boligsituation, erhvervelse af førerbevis o.a.

Kontakt os på tlf.; 75 86 54 05

Eller på mail.: info@vaerkstedsskolen.dk