Om værkstedsskolen

Opholdsstedet Værkstedsskolen er oprettet og godkendt iht. servicelovens §66 stk. § 5, § 85, § 103, § 104 og § 107, hvilket giver muligheder for at sammensætte fleksible og særligt tilrettelagte løsninger til den enkelte unge, bl.a. ved opståede behov, kritiske overgange eller i efterværnsforløb, således at der skabes kontinuitet, sammenhæng og faglig kvalitet i indsatserne.

Målgrupper

Værkstedsskolen tager imod unge mellem 16 og 23 år som har sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, der konkret kan indebære omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, sindslidelser, selvskadende adfærd, lettere udviklingshæmning, dysleksi/indlæringsvanskeligheder, lettere misbrug og ikke-personfarlig kriminalitet. Vore indsatser tager højde for de evt. diagnoser, som hver enkelt ung måtte have, og integrerer de evt. specialpædagogiske behov, som kan følge heraf, i den enkelte indsats. Samtidig har vi et stærkt fokus på den enkelte unges selvfølelse, ressourcer og trivselsbehov, så den unge bliver mødt som et menneske med personlige behov, egen identitet og mangfoldige muligheder.

Det er ikke afgørende for opholdet, om den unge er på uddannelsesstøtte, i ressourceforløb eller på førtidspension m.m. Værkstedsskolen indgår i hvert enkelt tilfælde dialog med den unge, kommunale myndigheder og evt. andre parter om opbygningen af forløbet, herunder de sociale og sundhedsfaglige mål, pædagogiske metoder, opfølgninger og dokumentation m.m.

Pædagogik

Værkstedsskolens overordnede målsætning er at skabe trivsel, tryghed og læring i omsorgsfulde, inspirerende og rummelige fællesskaber, så den unges integritet, relationskompetencer og læringsmuligheder styrkes. Indsatserne for at indfri den overordnede målsætning er mange, men kan kort sammenfattes i begreberne rammer, relation og respons.

Rammer

Arbejdet med rammer indebærer en stræben efter at skabe tydelige normer, værdier, rytmer og rutiner i dagligdagen med de unge, så både individuelle og fælles behov kan tilgodeses. Dette opnår vi bl.a. gennem inddragelse af de unge og gennem løbende opfølgning på vores faglige og kulturelle praksis. 

Rammearbejdet understøtter hovedsageligt den struktur- og neuropædagogiske tilgang, som indgår i de ansattes samarbejde med de unge, og som skal tilgodese den enkeltes særlige behov for bl.a. tryghed og forudsigelighed, hvilket er afgørende for at den unge kan føle sig hjemme på Værkstedsskolen i den tid, den unge måtte opholde sig her.

Relation

Arbejdet med relationen til såvel den enkelte unge som de unges fællesskaber, udtrykker sig først og fremmest ved de ansattes engagement og involvering i de unges situation og behov. Relationsarbejdet stiller krav om selvrefleksion, empati, faglig forståelse og almenmenneskelig deltagelse/oplevelse i kontakten med den unge, så der bliver grundlag for at arbejde inkluderende, dynamisk/udviklingsorienteret og specialpædagogisk behovsafstemt. 

Den unges selvstændige udvikling og vedligeholdelse af relationer er afgørende for trivsel og overskud. Det er i samspil med andre at den unge stimuleres og modnes. Derfor har vi fokus på arbejdet med udvikling af den unges sociale liv og relationskompetencer.​

Respons

Arbejdet med respons indebærer en social- og specialpædagogisk afstemt tilgang, som bidrager til den unges udvikling og læring iht. dennes forudsætninger og særlige behov, men også nærvær og åbenhed i kontakten med den unge. 

Respons udtrykker sig i forskellig grad i Værkstedsskolens pædagogiske tilgange, herunder særligt i bl.a. de erfaringslærende samt neuro- og specialpædagogiske, hvor vi har fokus på den enkelte unges sansning/tænkning, kompetencer og særlige behov, herunder evt. handicap/sygdomme. Respons dækker også didaktiske tilgange og differentieret undervisning, som indgår i specielt den unges særligt tilrettelagte uddannelse.

En helhedsorienteret indsats

Værkstedsskolen lægger vægt på et helhedsorienteret arbejde med udgangspunkt i personlig og social træning, botræning samt arbejds- og erhvervsafklaring. Vi arbejder med struktur og forudsigelighed i hverdagen. Den unges udvikling bliver kontinuerligt udfordret ved skifte til forskellige boformer, hvor der lægges mere og mere ansvar over til den unge.

Med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn fylder interaktionen med vores elever meget i vores hverdag og i forbindelse med bl.a. den sociale færdighedstræning. Denne tager udgangspunkt i bl.a. en kognitiv, relationel og neuropædagogisk tankegang, så udviklingen af den unges færdigheder og selvstændighed sker på grundlag af øget kognitiv, relationel og neuroaffektiv indsigt og iagttagelse af nye handlemuligheder.

Gennem det enkelte forløb varierer de pædagogiske fokus i takt med den unges behov, men generelt vil der typisk være fokus på bl.a. samarbejde, anerkendelse, jeg-støtte, den unges selvforståelse, problemløsning, pårørenderelationer og -samarbejde samt den erhvervsmæssige fremtid. Iht. sidstnævnte bliver der ligeledes arbejdet med individualiserede krav, så den unges evner også her udfordres passende.​

Den enkelte unges har mulighed for at beskrive og udtrykke sin proces på Værkstedsskolen i form af arbejdet med planche. Planchen er et arbejdsredskab, som via billedmateriale, skriftlige udsagn o.a. giver den unge og andre udsyn til den unges subjektive oplevelse af forløbet, særligt med fokus på succés og progression.

Personale

Vore 18 ansatte har gennemsnitligt været på Værkstedsskolen i ca. 7 år, så de har et stabilt, velfungerende samarbejde og en rummelig, vel afstemt fælles praksis.

Vore værkstedslinjeledere er bl.a. håndværker- og læreruddannede, mens vore socialpædagoger alle har erfaring med indsatser overfor unge med særlige behov. Værkstedsskolen har derudover egen social- og sundhedsassistent, socialrådgiver og et fast vikarkorps.

Alle ansatte kompetenceudvikles/efteruddannes løbende og der gives kontinuerlig fagsupervision.

Kontakt os på tlf.; 75 86 54 05

Eller på mail.: info@vaerkstedsskolen.dk