Information til sagsbehandler​

På Værkstedsskolen tilbyder vi ophold for unge med særlige behov mellem 16 og 23 år. Vi er placeret i Vejle Kommune, og vi kan tilbyde døgnophold for unge visiteret efter Servicelovens § 66 og §107. Vores botilbud indeholder mulighed for gradvis udslusning til en mere selvstændig boform, og i den forbindelse kan vi tilbyde støtte efter Servicelovens § 85, så den unge får støtten hele vejen til egen bolig. Opholdet hos os kan kombineres med beskæftigelse og uddannelse i form af et STU-tilbud, ressourceforløb, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb. Desuden kan Værkstedsskolen etablere særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter efter nærmere aftale med den kommunale samarbejdspartner.

Værkstedsskolen tilbyder at skabe en konstruktiv hverdag præget af omsorg, genkendelighed og forudsigelighed. Vi tager udgangspunkt i den unges individuelle behov, og sammen med den unge og de involverede fagpersoner tilrettelægger vi indsatsen. Generelt for vores målgruppe prioriterer vi, at hverdagen er præget af en fast struktur og tilbud om en aktiv fritid. Værkstedsskolen arbejder med udgangspunkt i en tilgang bygget på anerkendelse, rummelighed og jeg støttende samtaler

Værkstedsskolen er, som flere steder beskrevet, inddelt i fire forskellige boformer, og den unges udvikling danner grundlaget for placering. Forløbet på Værkstedsskolen kan derfor bygges op omkring den unges udviklingsniveau, og behov for selvstændiggørelse i eget tempo.

Ved indflytning vil vi som oftest tilbyde ophold i vores skolebygning, hvor der er den tætteste personalekontakt, herunder sovende nattevagt.

Fokus på uddannelse og beskæftigelse

Vi er godkendt til forløb efter STU-lovgivningen, Servicelovens § 103 og §104 og LAB lovens § 32. Tilbud om beskæftigelse og undervisning kan også gives til eksterne borgere.

Vi dokumenterer den unges udvikling via vores fagsystem og udarbejder løbende statusrapporter til visiterende sagsbehandler. Vi udarbejder værkstedsbeskrivelser og afrapporterer i de relevante STU-systemer. Vi har løbende kontakt med sagsbehandlere via informationsmøder, opfølgningsmøder, afklaringsmøder og statusmøder. Vi har i samarbejdet fokus på, at sagsbehandlere, jobkonsulenter og STU vejledere sammen med den unge får det bedste grundlag for at vurdere udbytte i forhold til handleplan og fremtid.

Mulighed for særforanstaltninger iht. Serviceloven

Værkstedsskolen kan efter aftale med anbringende kommuner etablere særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter med specialpædagogisk støtte/behandling og skærmning.
Værkstedsskolen har på egne matrikler gode muligheder for at huse foranstaltninger i enten egne bygninger eller via nyetablering af pavillon/beboelsesvogn. Målgruppen for enkeltmandsprojekter vil typisk være unge indenfor autisme-spekteret og/eller unge med ADHD-lidelser eller lignende, jf Værkstedsskolens godkendte målgrupper.

Værkstedsskolen samarbejder med Socialtilsyn Syd om godkendelse og tilsyn iht. særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter.

Månedstakster for 2021

Bodel til over 18-årige på boform Skolen: 45.667 kr.

Bodel til u. 18 år på Skolen: 45.667 + 1.918 kr. (lomme- og tøjpenge). I alt: 47.585 kr.

Bodel til over 18-årige på boform Huset: 42.612 kr.

Bodel til u. 18 år på Huset: 42.612 + 1.918 kr. (lomme- og tøjpenge). I alt: 44.530 kr.

Bodel på boform Gården: 35.521 kr.

Bodel på boform Bøgelund: 17.763 kr.

STU: 22.329 kr.

§104-tilbud: 22.329 kr.

Ekstra/særlige støttetimer: hhv. 280, 318 og 358 kr., afhængigt af intensitetsgraden.​

Kontakt os på tlf.; 75 86 54 05

Eller på mail.: info@vaerkstedsskolen.dk